Staż Kliniczny KBPN

Staż kliniczny rekomendowany przez Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
Kierownik stażu: Katarzyna Szarek
Opiekunowie stażu: Anna Skubis-Gilowska, Ewa Rozumek-Michalska, Katarzyna Tomiczek, Róża Kotowska
W trakcie stażu stażysta:
• samodzielne przeprowadzi co najmniej cztery sesje terapii grupowej w obecności specjalisty psychoterapii uzależnień zatrudnionego w placówce,
• na zebraniu klinicznym zaprezentuje grupę terapeutyczną prowadzoną przez siebie, współprowadzoną lub obserwowaną (rozumienie procesu grupowego),
• omówi z opiekunem stażu wybranego pacjenta z grupy (rozumienie pacjenta na tle grupy),
• prowadzi dzienniczka stażysty, Wykazanie się umiejętnościami komunikacji i współpracy w zespole terapeutycznym,
• wykazuje się postawę etyczną w pracy terapeutycznej,
• jest zaangażowany w realizację zadań stażu.
Wymagane dokumenty:
- zaświadczenie o zaliczeniu pierwszego etapu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień
- zaświadczenie o posiadaniu aktualnego statusu osoby uczestniczącej w programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień
- potwierdzenie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej na czas trwania stażu
Placówka może przyjąć jednocześnie dwóch stażystów. Staż obejmuje min. 80 godzin zajęć pracy ośrodka przez dwa tygodnie od poniedziałku do piątku.
Staż rozpoczyna się spotkaniem z kierownikiem stażu, na którym zostaje przedstawiony opiekun stażu, program stażu klinicznego oraz warunki ukończenia stażu. Stażysta zostaje zapoznany z ośrodkiem, przepisami BHP i in. na terenie placówki. Następnie podpisuje umowę zabezpieczającą prawa pacjenta i określającą zasady postępowania przez stażystę z udostępnioną mu dokumentacją medyczną oraz sposób egzekwowania przestrzegania przez stażystę praw pacjenta. Po tym etapie, stażysta przystępuje do realizacji stażu.
Podczas stażu istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania w jednym z Ośrodków Readaptacyjnych Błękitnego Krzyża. Uzgodnienie terminu stażu odbywa się osobiście lub telefonicznie z kierownikiem stażu.
Więcej informacji: 33 822 79 83.