O Spółce


Spółka „Błękitny Krzyż w Polsce” z o.o. powstała w roku 2006. Jednym z jej celów było organizowanie akredytowanych szkoleń dla osób chcących zostać terapeutami uzależnień zgodnie z wymogami prawa w Polsce. I tak został powołany Polsko-Niemiecki Instytut Terapii Uzależnień, który posiada akredytację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz uprawnienia Ministerstwa Edukacji Narodowej do prowadzenia szkoleń. Ponadto, spółka zajmuje się innymi działaniami pomocy osobom uzależnionym, które uzupełniają prace Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż. Te działania dotyczyć mogą:
• Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
• Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
• Działalności charytatywnej;
• Ochrony i promocji zdrowia;
• Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
• Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
• Porządku i bezpieczeństwa publicznego;
• Upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
• Promocji i organizacji wolontariatu;
• Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

mgr Dorota Wojnar – Prezes Spółki

Siedziba spółki:
Ul. Dzwonkowa 138
43-384 Jaworze.