o mediacji

Co to jest mediacja ?
Mediacje to jeden ze sposobów rozwiązywania konfliktów. Zakłada działanie neutralnej osoby trzeciej, która pomaga stronom w rozwiązywaniu konfliktu. Efektem mediacji jest rozwiązanie (ugoda lub porozumienie) przyjęte przez obie strony konfliktu i zaspokajający ich roszczenia (tzw. „wygrana – wygrana” – obie strony wygrywają).
Mediacja-prowadzenie mediacji oznacza podjęcie próby osiągnięcia porozumienia pomiędzy stronami konfliktu (sporu); ugoda; wyrównanie.
Szwedzka Encyklopedia Narodowa


Dla kogo są mediacje ?
Mediacje czyli alternatywne metody rozwiązywania konfliktów dostępne są dla każdego a w szczególności osób przeżywających konflikt, dążących do jego rozwiązania w miarę możliwości poza salą sądową. Do mediacji może skierować strony konfliktu sąd na mocy postanowienia lub mogą zgłosić się sami bezpośrednio do Ośrodka. Każda mediacja jest sukcesem jeśli zaczynamy rozmawiać na trudne tematy bez gniewu, złości czy agresji. Mediator jest osobą neutralną, która nie prowadzi terapii ani nie narzuca gotowych rozwiązań – wspiera strony konfliktu w poszukiwaniach satysfakcjonujących rozwiązań. Cennik mediacji sądowych i pozasądowych znajduje się w zakładce Dokumenty.
Cechy mediacji
1. Dobrowolność – główna cecha mediacji to dobrowolny udział w postępowaniu mediacyjnym każdej ze stron oraz możliwość wycofania się z rozmów na każdym etapie mediacji. Zakłada nie wywieranie presji na żadną ze stron do udziału w mediacjach.
2. Bezstronność – dotyczy postawy mediatora, który nie opowiada się po żadnej ze stron konfliktu, dba o zachowanie neutralnej postawy oraz o równe szanse stron w mediacji. Respektuje prawa każdej ze stron do traktowania godnego i z szacunkiem.
3. Neutralność – polega na pozostawieniu stronom decyzji co do znalezienia konstruktywnego rozwiązania. Osoba mediatora jedynie pomaga aby porozumienie miało charakter konkretny, realny, zgodny z obowiązującym prawem.
4. Akceptowalność – to zgoda stron konfliktu na udział osoby trzeciej- mediatora, która pomoże im wypracować porozumienie. Proces mediacji wymaga zgody i akceptacji uczestników spotkania, na zasady obowiązuje podczas rozmowy. Ustalane są one na początku spotkania, ale jeśli nie ma takiej zgody mediacja nie może być przeprowadzona.
5. Poufność - oznacza, że wszystkie sprawy i informacje przekazane na spotkaniu są objęte tajemnicą. Mediator nie ujawnia nikomu tego, o czym się dowiedział. Jeśli strony w obecności mediatora podpiszą ugodę, wtedy protokół lub sprawozdanie zawiera niezbędne informacje typu: kto brał udział w mediacji, ile było spotkań, gdzie się odbywały


Rodzaje mediacji
1. Z uwagi na obszar sporu:
a. Mediacje w sprawach cywilnych
b. Mediacje w sprawach karnych
c. Mediacje rodzinne
d. Mediacje gospodarcze
e. Mediacje pracownicze
f. Mediacje w sprawach nieletnich
g. Mediacje rówieśnicze
2. Z uwagi na formę prowadzenia:
a. Wstępne
b. Pośrednie
c. Bezpośrednie
3. Z uwagi na kontakt ze stronami:
a. Sądowe, na mocy postanowienia sądu
b. Pozasądowe – na wniosek obu lub jednej ze stron
Lista stałych mediatorów – osób zaufania publicznego wpisanych na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej
1. Izabela Białek
2. Krystyna Gotkowska – Basińska
3. Joanna Habiciak
4. Piotr Styks
5. Dorota Wojnar