terapia rodziców i dzieci

To nie tyle rozwód, co kontynuowanie konfliktu pomiędzy rodzicami, a jeszcze bardziej angażowanie dziecka w konflikt, manipulowanie nim, indoktrynacja przeciw drugiemu opiekunowi i ograniczanie swobodnych kontaktów z drugoplanowym opiekunem, powoduje zaburzenia w rozwoju dzieci i utrudnia ich adaptację do sytuacji kryzysowej, w jakiej się znalazły.
Przedstawiciele Ośrodka wyspecjalizowali się w świad¬czeniu pomocy dzieciom pozostającym w sytuacji roz¬padu ich rodzin¬y oraz kon¬fliktu między człon¬kami ich rodzin stwarzając im miej¬sce do spo¬tkań z tym rodzicem, który na co dzień z nimi nie zamiesz¬kuje, w warun¬kach neutral¬nych, przyjaznych, sprzyjających budowaniu więzi emocjonal¬nej między nimi. Spo¬tkania dziecka z rodzicem albo z dziad¬kami zawsze odbywają się w obec¬no¬ści specjalisty, który oprócz monitorowania prze¬biegu spo¬tkania dba o to by wspierać kon¬takt dziecka z rodzicem/dziadkami, pomagać rodzicom/dziadkom w nawiązywaniu prawidłowego kon¬taktu z dziec¬kiem, kreować atmos¬ferę spo¬koju, bez¬pieczeń¬stwa emocjonal¬nego dziecka. Działania specjalistów Ośrodka zmierzają do udrożnienia komunikacji pomiędzy skonfliktowanymi nierzadko rodzicami tak, aby dziecko mogło przystosować się do sytuacji rozpadu rodziny i znaleźć w nowej rzeczywistości bezpieczne miejsce do rozwoju relacji z mamą, tatą, pozostałymi członkami rodziny. Pomagamy wypracować konstruktywne plany opieki wychowawczej skoncentrowane na dziecku, zabezpieczający jego interesy. Przebieg spotkań opiera się na Regulaminie do podpisania i przestrzegania którego zobowiązane są obie strony. Opłatę za spotkania reguluje tabela opłat
DZIEWIĘĆ ŻYCZEŃ DZIECI, KTÓRYCH RODZICE SĄ W TRAKCIE SEPARACJI LUB ROZWODU
 Zanim zamieszkacie osobno: porozmawiajcie z nami i wytłumaczcie, co się teraz zmieni.
 Opowiedzcie nam to tak, byśmy to zrozumiały i nie czuły się winne Waszemu rozstaniu.
 Nie chcemy być włączane w Wasze kłótnie i nie chcemy słuchać jak jedno z Was mówi źle o drugim.
 Nie chcemy współdecydować, komu ma przypaść opieka nad nami.
 Chcemy pozostać w znajomym otoczeniu, byśmy nie stracili kontaktu z naszymi przyjaciółmi.
 Chcemy mieć możliwość widzenia rodzica, u którego nie będziemy mieszkać i to tak często jak będziemy chciały.
 W przyszłości chcemy również widywać pozostałych członków rodziny.
 Może moglibyście nie zamieszkiwać natychmiast ze swoimi nowymi partnerami – to byłoby dla nas prostsze.
 Nie traktujcie nas jak małych dorosłych – nie jesteśmy nimi.