1. dofinansowanie z: URZĄD MIASTA W BIELSKU-BIAŁEJ

-     profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym przez udzielanie wsparcia i pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin poprzez organizację WYJAZDOWYCH SESJI TERAPEUTYCZNYCH dla pacjentów zakładów lecznictwa odwykowego.

-     prowadzenie PUNKTÓW NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – punkt nr 4.

-     prowadzenie PUNKTÓW NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – punkt nr 3.

-     Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. – „TRZEŹWOŚĆ I PRACA”

logoBB

  • 2. dofinansowanie z: GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE

-     Dofinansowanie zajęć ponadstandardowych, wykraczających poza zakres podstawowego programu terapeutycznego lub zajęć po terapii, przez uzupełnienie świadczeń gwarantowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w formie Wyjazdowych Sesji Terapeutycznych (WST) dla osób uzależnionych (w tym także osób leczących się z powodu politoksykomanii i narkomanii), współuzależnionych oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików.

o    Dla pacjentów poradni Miejskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, będących mieszkańcami gminy Czechowice-Dziedzice, a uczestniczących w terapii w MOTU w Bielsku-Białej

o    Dla pacjentów Miejskiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Czechowicach-Dziedzicach, będących mieszkańcami gminy Czechowice-Dziedzice.

3. dofinansowanie z: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BESTWINIE

-     na prowadzenie WYJAZDOWYCH SESJI TERARAPEUTYCZNYCH dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików z terenu Gminy Bestwina.

4. dofinansowanie z: GMINA WILAMOWICE

-     na prowadzenie WYJAZDOWYCH SESJI TERARAPEUTYCZNYCH dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików z terenu Gminy Wilamowice.

5. finansowanie przez: POWIAT BIELSKI

-     prowadzenie PUNKTÓW NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO w Gminie Czechowice-Dziedzice w 2024 roku.

-     prowadzenie PUNKTÓW NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO w Gminie Szczyrk, Gminie Buczkowice i Gminie Wilkowice w 2024 roku.

6. dofinansowanie z: GMINA JAWORZE

-     na prowadzenie WYJAZDOWYCH SESJI TERARAPEUTYCZNYCH dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików z terenu Gminy Jaworze.

7. dofinansowanie z: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOZACH

-     na prowadzenie WYJAZDOWYCH SESJI TERARAPEUTYCZNYCH dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Kozy.

8. dofinansowanie z: KRAJOWE CENTRUM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM

-       na zadanie 2.4.2. NPZ: Rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna realizowane w szczególności przez zapewnienie dostępu do oddziaływań pomocowych dla problemowych i patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi oraz ich bliskich. / 9. Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin.

o    „Stawka większa niż… życie? MOTU Czechowice-Dziedzice lata 2023-2025”

o    „Stawka większa niż… życie? MOTU Bielsko-Biała lata 2023-2025”

o    „Stawka większa niż… życie? OLU Żywiec lata 2023-2025”

o    „Stawka większa niż… życie? OP Pszczyna lata 2023-2025”

o    „Stawka większa niż… życie? OP Pszczyna lata 2024-2025 BIS”

-       Na zadanie 2.1.3. NPZ: Edukacja kadr (w tym szkolenia) uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień. / 3. Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących rozpoznawania wczesnych problemów związanych z nadużywaniem nowych technologii wśród dzieci i młodzieży, adresowanych do kadry pedagogicznej szkół publicznych.

o    „Szkolenia dla psychologów i pedagogów szkolnych z zakresu problemów związanych z nadużywaniem nowych technologii wśród dzieci i młodzieży w 2024 r.”

logoMZNPZKCPU

 

9. Finansowanie przez: MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

-     Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym.

o    Pomoc postpenitencjarna poprzez prowadzenie Ośrodka Pomocy Postpenitencjarnej dla byłych więźniów 2023-2025 (Bielsko-Biała)

o    Program Pomocy Postpenitencjarnej udzielanej przez organizacje pozarządowe na lata 2023-2025 (Pszczyna)

 

 

logoFS logoMS

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

 

 10. Dofinansowanie z: URZĄD MIASTA USTROŃ

-     prowadzenie ODDZIAŁU LECZENIA ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH.

W ramach projektu świadczone będą następujące usługi:

-     osobodni w ramach Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych

-     osobodni w ramach Wyjazdowych Sesji Terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin i bliskich będących pacjentami Miejskiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Bielsku-Białej

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy – Miasto Ustroń.

11. Finansowanie przez: INTERNATIONAL BLUE CROSS

-     Kompleksowa profilaktyka używania alkoholu i innych narkotyków oraz promocja zdrowia psychicznego wśród nastoletnich uchodźców ukraińskich i ich lokalnych rówieśników w Polsce.

www.internationalbluecross.org

12. dofinansowanie z: MIASTO ŻYWIEC

-     na prowadzenie zadań z dziedziny PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ

o    Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień od środków psychoaktywnych, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą domową, pn. „Dobre reakcje – dobre relacje”.

o    Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, pn. „Aby żyć pełnią życia”.