PROGRAM SZKOLENIA

 

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

FORMA ZAJĘĆ

1

Założenia merytoryczne do Szkolenie w dziedzinie uzależnienia – wprowadzenie.

wykład

2

Pierwszy kontakt z pacjentem, wywiad wstępny.

warsztat

3

Trening interpersonalny.

trening

4

Trening intrapsychiczny.

trening

5

Uzależnienie od alkoholu i innych SP – etiopatogeneza i psychopatologia – część medyczna.

wykład

6

Uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych – etiopatogeneza i psychopatologia – część terapeutyczna.

wykład

7

Charakterystyka substancji psychoaktywnych (SP).

wykład

8

Uzależnienie od alkoholu i innych SP – symptomatologia i diagnostyka.

wykład

9

Psychologiczna diagnoza kliniczna. Modele oraz etapy postępowania diagnostycznego wobec osób uzależnionych.

wykład

10

Uzależnienie od SP – wywiad kliniczny, objawy, diagnoza nozologiczna.

warsztat

11

Diagnoza psychologiczna i konceptualizacja problemów pacjenta – uzależnienia od substancji oraz zaburzenia nawyków i popędów.

warsztat

12

Wstęp do psychopatologii.

wykład

13

Propedeutyka psychoterapii.

wykład

14

Koncepcje osobowości i jej rozwój.

wykład

15

Lecznictwo uzależnień w Polsce.

wykład

16

Przygotowanie studium przypadku.

wykład

17

Weryfikacja postępów w leczeniu, w tym praca nad studium przypadku.

warsztat

18

Uzależnienie od alkoholu - leczenie i rehabilitacja – część teoretyczna.

wykład

19

Uzależnienie od alkoholu i innych SP – leczenie i rehabilitacja – część medyczna.

wykład

20

Uzależnienie od środków psychoaktywnych – metody i formy leczenia i rehabilitacji.

wykład

21

Nauka o psychoterapii.

wykład

22

Czynniki leczące w psychoterapii.

wykład

23

Potrzeby pacjentów, cele terapii i metody pracy na podstawowym etapie terapii, w tym radzenie sobie z głodem  przyjmowania substancji - uzależnieni

warsztat

24

Indywidualna praca z pacjentem – studium przypadku.

warsztat

25

Praca terapeutyczna z grupą. Podstawowe umiejętności terapeutyczne.

warsztat

26

Potrzeby pacjentów, specyficzne cele i metody pracy obecne na etapie utrwalania zmiany (pogłębionym) – uzależnieni.

warsztat

27

Zaburzenia nawyków i popędów – wprowadzenie.

wykład

28

Problematyka patologicznego hazardu i wynikające stąd założenia terapeutyczne.

wykład

29

Nadużywanie substancji wśród dzieci i młodzieży - zagadnienia ogólne.

wykład

30

Nadużywane substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży.

wykład

31

Zaburzenia nawyków  i popędów – wywiad kliniczny i diagnoza występowania objawów oraz nozologiczna.

warsztat

32

Adolescenci – specyfika diagnostyki i pracy terapeutycznej mających problemy z używaniem i nadużywaniem środków psychoaktywnych. 

warsztat

33

Społeczność terapeutyczna w terapii uzależnień.

warsztat

34

Rodziny i bliscy osób uzależnionych – charakterystyka zjawiska współuzależnienia.

wykład

35

Rodziny i bliscy osób uzależnionych – wywiad kliniczny i diagnoza występowania objawów.

warsztat

36

Rodziny i bliscy osób uzależnionych – współuzależnienie - symptomatologia i diagnostyka.

wykład

37

Terapia rodzin i bliskich osób uzależnionych.

wykład

38

Diagnoza psychologiczna i konceptualizacja problemów pacjenta – rodzin i bliskich osób uzależnionych (RiBOU)

warsztat

39

Potrzeby pacjentów, RiBOU – cele terapii i metody pracy psychoterapeutycznej.

warsztat

40

Praca z rodziną.

warsztat

41

Rodziny i bliscy osób uzależnionych (dorosłe dzieci alkoholików – DDA, dorosłe dzieci dysfunkcyjnych rodziców – DDD) – etiopatogeneza i psychopatologia.

wykład

42

Rodziny i bliscy osób uzależnionych (dorosłe dzieci alkoholików – DDA, dorosłe dzieci dysfunkcyjnych rodziców - DDD) - symptomatologia i diagnostyka .

wykład

43

Rodziny i bliscy osób uzależnionych (dorosłe dzieci alkoholików – DDA, dorosłe dzieci dysfunkcyjnych rodziców – DDD) – leczenie, konceptualizacja, diagnoza, monitoring i ewaluacja.

wykład

44

Zapobieganie nawrotom.

warsztat

45

Praca terapeutyczna z DDA.

warsztat

46

Zjawisko przemocy w rodzinie – metody interwencji i psychoterapii osób doświadczających przemocy i sprawców przemocy.

wykład

47

Praca ze sprawcami przemocy.

warsztat

48

Praca z osobą w kryzysie, w tym  ofiarami przemocy.

warsztat

49

Psychoterapia par i rodzin.

wykład

50

Uzależnienie od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych – profilaktyka i prewencja.

wykład

51

Nadużywanie substancji wśród dzieci i młodzieży – profilaktyka i prewencja.

wykład

52

Rozwój zawodowy terapeuty uzależnień.

wykład

53

Psychoterapia par.

warsztat

54

Programy nienastawione na abstynencję.

warsztat

55

Profilaktyka wypalenia zawodowego, praca w zespole terapeutycznym, etyka zawodowa.

warsztat

56

Dialog Motywujący.

warsztat

57

Dokumentacja medyczna, wymogi formalne pracy terapeutycznej.

warsztat

58

Rola superwizji w kształceniu psychoterapeuty uzależnień i jakości pracy.

warsztat